O pasado venres 11 de febreiro, saíu publicada no DOG a Orde pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia

Esta Orde trae importantes cambios na avaliación, promoción e titulación do alumnado xa para este curso. Xusto debaixo podedes acceder a toda a información pinchando en cada unha das opcións:

ESO

 • O alumnado de FPB: Obtense ao superar todos os módulos.
 • Alumnado de 4º ESO: Obtense segundo se explica na imaxe inferior

 

3ª avaliación

 • 7 e 8 de xuño

Dende o remate da 3ª avaliación ata a avaliación final:

 • Haberá alumnado que fará actividades de recuperación para tratar de superar a materia na avaliación final
 • Outro alumnado, que terá superada a materia, fará actividades de reforzo e mellora

Avaliación final:

 • 23 de xuño

Avaliación extraordinaria:

A avaliación extraordinaria que se desenvolvía en setembro e que este ano estaba prevista para xuño, desaparece: NON HAI AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA NIN EN SETEMBRO NIN EN XUÑO

Bacharelato

Avaliación final ordinaria:

 • 7 e 8 de xuño
 • Está avaliación era a que se realizaba a finais de xuño en cursos anteriores

Dende o remate da avaliación final ordinaria ata a avaliación final extraordinaria:

 • Haberá alumnado que fará actividades de recuperación para tratar de superar a materia na avaliación final extraordinaria
 • Outro alumnado, que terá superada a materia, fará actividades de reforzo e mellora

Avaliación final extraordinaria:

 • 23 de xuño
 • Está avaliación era a que se realizaba en setembro en cursos anteriores